Tietoa yhdistyksestä

Turun Polkupyöräilijät ry:tä pyöritetään vapaaehtoisvoimin. Mikäli olet yleisesti kiinnostunut toiminnastamme tai haluat mukaan aktiiviksi, ota reippaasti yhteyttä!

Turpo eli Turun Polkupyöräilijät ry eli Åbo cyklister rf haluaa edistää Turun ja Turun seudun pyöräilyolosuhteita sekä pyöräilykulttuuria. 

Turpo ottaa kantaa ja antaa lausuntoja, järjestää pyöräretkiä ja tapahtumia sekä vuokraa Turporaattori-tavarapyörää.

Hallitus 2022

Matti Koskimies
Puheenjohtaja, IT-vastaava
puheenjohtaja@turpo.fi

Mikko Kiero
Varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja
rahat@turpo.fi

Olli Kurtti

Ville Laasonen
Web-vastaava

Teemu Nurminen
Sihteeri

Ann-Catrin Sundelin
Turporaattorivastaava
t
urporaattori@turpo.fi

Antti Vähäsöyrinki
Lausunnot

Hallituksen sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@turpo.fi

Yhdistyksen tiedot

Turun polkupyöräilijät ry

Rekisteritunnus: 210.905
Y-tunnus: 2693193-8

Ota yhteyttä: turpo@turpo.fi

Tilitiedot:

Liedon OP
FI5847130010044113 (POPFFI22).

Turpo kuuluu suomalaiseen Pyöräliittoon joka on osa eurooppalaista European Cyclists’ Federation -järjestöä (ECF). ECF puolestaan on osa maailmanlaajuista World Cycling Alliance -liittoa.

Säännöt ja rekisteriote

Klikkaa allaolevia otsikoita jos haluat tutustua yhdistyksen sääntöihin tai jäsenrekisterin rekisteriotteeseen.

Turun polkupyöräilijät ry – Åbo cyklister rf

Yhdistyksen säännöt

Hyväksytty perustavassa kokouksessa 7.8.2013

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Turun polkupyöräilijät ry, ruotsiksi Åbo cyklister rf.

Yhdistyksen kotipaikka on Turku.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä, ajaa pyöräilijöiden, erityisesti työmatka-, asioimis- ja virkistyspyöräilijöiden etua sekä edistää pyöräilijöiden tarvitsemien palvelujen luomista Turun kaupungissa sekä seudullisesti ja valtakunnallisesti.

 • Tarkoitustensa toteuttamiseksi yhdistys voi antaa pyöräilijöiden etua koskevia kannanottoja ja julkilausumia 
 • Järjestää pyöräilyaiheisia esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia
 • Tarjota neuvontaa ja koulutusta pyöräilyyn liittyvissä kysymyksissä
 • Harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • Järjestää pyöräretkiä ja lenkkejä sekä pyöräilyaiheisia tapahtumia, kuten valistustilaisuuksia, esittelytilaisuuksia, teemaviikkoja ja iltamia sekä muita samantapaisia tilaisuuksia.

Toiminnan rahoittamiseksi yhdistys voi järjestää myyjäisiä, illanviettoja ja huvitilaisuuksia sekä vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistyksen viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirja- ja ilmoituskielenä on suomi.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3–10 muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja toisen hallituksen jäsenen kanssa, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.

Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous marras-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Tämä on Turun polkupyöräilijät ry:n jäsenrekisteriä koskeva tietosuojaseloste (henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §).

Laadittu 18.2.2018.

1. Rekisterin nimi

Turun polkupyöräilijät ry:n jäsenrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Turun polkupyöräilijät ry
Rekisteritunnus: 210.905
Y-tunnus: 2693193-8

turpo@turpo.fi

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Puheenjohtaja Matti Koskimies
puheenjohtaja@turpo.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Jäsenrekisterin tarkoituksena on kerätä Turun polkupyöräilijät ry:n jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Tietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista ja tiedotusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Käsittely perustuu henkilötietolain (523/1999) 8 §:n 1 momentin 5 kohtaan.

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi jäsenistä kerätään seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot (sähköpostiosoite)
 • syntymäaika ja -paikka
 • jäsenyystiedot (liittymispäivämäärä, voimassaolotiedot, jäsenmaksutiedot, jäsenyysstatus, tiedot jäsenen historiasta yhdistyksessä)
 • muut mahdolliset jäsenen itse antamat lisätiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisteriin sisältyvät tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään. Joissakin tapauksissa muuttuneita osoitetietoja voidaan tiedustella postilta, mikäli jäsen on antanut postille suostumuksensa osoitetietojen luovuttamiseen.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jäsenen nimenomaisella suostumuksella jäsenen sähköpostiosoite voidaan lisätä Turun polkupyöräilijät ry:n hallinnoimille postituslistoille.

Jäsenrekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsenrekisteriä käsitellään sähköisesti. Rekisterissä oleva tieto on tietokannassa, joka on suojattu salasanoin ja muin teknisin keinoin. Tietojen käsittely-, haku- ja selaamismahdollisuus myönnetään rekisterin hoidosta vastaaville yhdistyksen hallituksen jäsenille.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista

Jäsenellä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja jäsenrekisteriin on tallennettu sekä henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus pyytää virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastus- ja/tai korjauspyyntö on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jäsenellä on henkilötietolain 30 §:n nojalla oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Jäsenrekisteriin sisältyviä tietoja ei käytetä näihin tarkoituksiin.

Yhdistyksen säännöt